CHRZEST

 

ROK 2024

W NASZEJ PARAFII UDZIELA SIĘ  SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO W NIEDZIELĘ PODCZAS MSZY ŚW. O GODZINIE 14.00, ZA WYJĄTKIEM STYCZNIA, LIPCA I SIERPNIA (11.30)


NAJBLIŻSZE TERMINY: 


07 STYCZNIA                   -         GODZINA 11.30

04 LUTEGO                      -         GODZINA 14.00

03 MARCA                        -         GODZINA 14.00

07 KWIETNIA                  -         GODZINA 14.00

05 MAJA                          -         GODZINA 14.00

02 CZERWCA                   -         GODZINA 14.00

07 LIPCA                         -         GODZINA 11.30

04 SIERPNIA                   -         GODZINA 11.30

01 WRZEŚNIA                  -         GODZINA 14.00

06 PAŹDZIERNIKA           -         GODZINA 14.00

03 LISTOPADA                 -         GODZINA 14.00

01 GRUDNIA                    -         GODZINA 14.00


Rówież podczas tej Mszy Świętej udzialane jest błogosłwieństwo rocznym dzieciom, które należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześnij przed wybranym terminem.

--------------

CHRZEST - KILKA PRAKTYCZNYCH UWAG

Chrzest, to ważny Sakrament, który otwiera ochrzczonemu drogę do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Uwalnia człowieka od grzechu pierworodnego i czyni go dzieckiem Bożym. Niestety zdarza się dziś coraz częściej, że wielu rodziców prosząc o chrzest dla swojego dziecka o tym, co najważniejsze - zapomina. Dowodem na to, jest dobór osób, które miałyby pełnić funkcję rodziców chrzestnych lub dziwna reakcja chociażby na informację w kancelarii parafialnej, że należy wziąć udział w dwóch katechezach przez chrztem ( dotyczy to zarówno rodziców jak i chrzestnych ) Dlatego przypominamy kilka uwag duszpasterskich dotyczących sakramentu chrztu świętego:

a. Dzieci winny być chrzczone w parafii zamieszkania rodziców. Tylko dla słusznej przyczyny rodzice mogą wybrać inną parafię, ale taka decyzja wymaga uprzedniej zgody proboszczów Obecnie często się zdarza, że adres zameldowania rodziców jest inny niż miejsce ich faktycznego zamieszkania.

b. Rodzice winni wybrać dla swego dziecka rodziców chrzestnych, którzy będą wspomagać rodziców naturalnych lub opiekunów prawnych w katolickim wychowaniu dziecka. To zadanie może spełniać tylko ojciec chrzestny albo tylko matka chrzestna. Nie może natomiast być dwóch ojców chrzestnych lub dwóch matek chrzestnych. Kan. 873 KPK mówi wyraźnie: Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych". Dwoje", a nie dwóch czy dwie.

c.Chrzestni winni mieć ukończone 16 lat, przyjęty sakrament bierzmowania i być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika Familiaris Consortio w nr 79-82 wymienia tutaj tzw. małżeństwo na próbę, wolne związki i katolików złączonych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która nie uczestniczy w katechizacji. Rodzice naturalni, o ile nie mają przeszkód, a rodzice chrzestni zawsze powinni w czasie obrzędu chrztu świętego przystąpić do Komunii świętej

d. Katolicy, którzy nie spełniają warunków wymaganych do pełnienia funkcji rodzica chrzestnego nie mogą też pełnić funkcji świadka chrztu. Zgodnie z Kan. 874 §2 KPK funkcja świadka chrztu zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych, należących do niekatolickich wspólnot eklezjalnych, które nie mogą być chrzestnymi. Dyrektorium Ekumeniczne w nr 98a zaznacza, że opierając się na chrzcie wspólnym, jak też ze względu na więzy rodzinne lub przyjacielskie, osoba ochrzczona, która przynależy do innej wspólnoty eklezjalnej, może być dopuszczona jako świadek chrztu, ale tylko razem z chrzestnym katolickim. Warunkiem jest więc już wyznaczony chrzestny katolik lub chrzestna katoliczka.

e. Wyjątkiem od powyższej zasady są osoby należące do Kościoła Prawosławnego. Ze względu na ścisłą komunię istniejącą między Kościołem Katolickim i Kościołami Prawosławnymi, dla słusznej przyczyny wolno dopuścić wiernego prawosławnego do pełnienia roli chrzestnego obok chrzestnego katolickiego (lub matki chrzestnej katolickiej) w chrzcie dziecka lub dorosłego katolika, pod warunkiem jednak wystarczającego zapewnienia edukacji ochrzczonego oraz wiedzy o tym, że dany chrzestny nadaje się do tej roli (por. Dyrektorium Ekumeniczne, nr 98b).

 

--------------------------------------------------

Parafia Świętego Pawła

41-709 Ruda Śląska,

plac Jana Pawła II 5

Tel. 32 248 75 58